Fair-Play

Fair-Play

Osim što promovišu zdrav život i bavljenje sportom, Igre podižu kvalitetu života djece i mladih te razvijaju pozitivne socijalne vrijednosti, što se pokazalo kao najdjelotvornija prevencija svih oblika ovisnosti i devijantnog ponašanja. Bavljenje mladih sportom i rekreacijom ne utječe samo na pravilan fizički razvoj nego i na intelektualni, estetski i moralni odgoj cjelokupnog društva.

Pružajući djeci i mladima ovakav festival sporta i mladosti u kojem ne postoji diskriminacija bilo kakve vrste i gdje se promiče zdrav život, razumijevanje, prijateljstvo, solidarnost i fair play; doprinosimo izgradnji bolje i mirnije zajednice u kojoj živimo.

FAIR PLAY znači držati se dogovorenih pravila, odreći se nepravedno stečenih prednosti, imati jednake šanse, obzirno se ponašati, poštovati svog protivnika u sporu i prihvaćati druge i drukčije. Fair-play je izraz ljudskog držanja koje se očituje u obzirnom ponašanju prema samom sebi, prema drugima, ali i prema svojoj okolini. Fair-play nalazimo u sportu, ali i u drugim područjima života.

Konflikti se ne smiju samo negativno ocjenjivati, oni se moraju predstaviti i kao mogućnost da se situacija promijeni ili razvije u pozitivnom smislu, ali i kao izazov da se još više poradi na temi fair-playa i fer ponašanja. Cilj fair-play odgoja mora biti i što manje angažiranje sudaca. Sudac bi trebao biti "transplantiran" u svakog od nas. Spremnost i sposobnost da se rješavaju konflikti mora biti prenesena i poticana veoma rano u djetinjstvu i mladosti.